Image

Vergi Davası: Kuramsal Niteliği ve Bunun Yansımaları Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar: Kerem Canbazoğlu - Ahmet Eren Altay

Devletin, kendisini oluşturan unsurlardan bireyler üzerinde sahip olduğu üstün emretme ve zorlama kudretinin bazı somut örnekleriyle kamu hukuku bütünü içerisinde vergilendirme ve vergi alacağının tahsili süreçlerinde de şüphesiz karşılaşılabilmektedir.

Yukarıda belirtilen süreç(ler) içerisinde devletin kamu hukukundan kaynaklanan bir kısım yetkilerinin vergi idareleri eliyle kullanılması söz konusu olacak, bu durum da, kullanılan yetkilerin hukuka uygunluklarının denetimi kavramını ve dolayısıyla vergi idaresinin denetimini ve denetimin etkinliğini soru(n)larını gündeme getirecektir. İdarenin denetimi başlığı altında idarenin yargısal denetimi usullerinin etkinliğinin bu kavram ile hayata geçirilmek istenen hukuk devleti ilkesi ile yakından ilişkili bulunduğu muhakkaktır. Vergi idaresinin işlemlerinin yargısal denetiminin etkinliği ise ancak vergilendirme ilişkisi içerisinde doğan uyuşmazlığın mahiyetinin tespiti ve ardından bu uyuşmazlığın kazai usullerle halline yarayacak usul hukuku araçlarının isabetle seçilmesine bağlıdır.

Bu çalışma, idari uyuşmazlıklar içerisinde vergi uyuşmazlıklarını ve idari davalar içerisinde vergi davalarını kategorik olarak belirlemek suretiyle bu davaların kazai mercilerce çözümlenmesi sürecinde uyuşmazlığın niteliğinin tespiti ile bu uyuşmazlığın hallinde uygulanacak usul hukukuna ait müesseseler arasındaki ilişkiyi irdeleyebilmeyi ve bu perspektif içerisinde bir kısım sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri getirebilmeyi amaçlamaktadır. (Özetten)

Makalenin tümü için lütfen tıklayınız.